R E G U L A M I N

Indywidualnych Mistrzostw Mazowsza w Sportowym Ratownictwie Wodnym

Żyrardów 2017

1. TERMIN ZAWODÓW: 20 maj 2017 (sobota)

Akredytacja – 8:30

Rozgrzewka – 9:00

Odprawa sędziów i kierowników ekip – 9.30

Uroczyste otwarcie Grand Prix Polski – 9:45

Zawody – godzina 10:00

2. MIEJSCE ZAWODÓW: AQUA Żyrardów Sp. z o.o. ul Stefana Jodłowskiego 25/27

96-300 Żyrardów

3. INORMACJE TECHNICZNE: Pływalnia 25 m; 6 torów, temperatura wody: 27°C

Pomiar czasu ręczny . Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz

postanowieniami Regulaminu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2016

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Żyrardowskie Powiatowe WOPR

AQUA Żyrardów Sp.z o.o.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego

5. PATRONAT:

Prezydent Miasta Żyrardowa – Wojciech Jasiński

6. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

Koordynator zawodów – Dariusz Małkowski

Kierownik zawodów – Krzysztof Kokosza

Sędzia Główny- Piotr Zakrzewski

7. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Opłata startowa wynosi 10 zł od zawodnika.

8. ZASADY UCZESTNICTWA:

W Zawodach prawo startu mają zawodnicy 12 letni i starsi posiadający ważną w danym roku

legitymację członka WOPR.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu Zawodów obowiązkowa.

9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia

(DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas w postaci pliku

excel na adres: darek_wopr@op.pl (formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do

komunikatu)

Termin zgłoszeń upływa 15 maj 2017 r.

BRAK MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW DO KONKURENCJI

W KATEGORIACH WIEKOWYCH, DO KTÓRYCH ZAWODNICY NIE NALEŻĄ!!!

10. REGULAMIN ROZGRZEWKI:

Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do

wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia zawodów.

11. NAGRODY:

Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji otrzymuje medale i dyplomy według

zajętych miejsc z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z podziałem na kategorie:

młodzików, juniorów młodszych, juniorów

1. W kategorii junior mogą starować zawodnicy starsi

12. PROGRAM ZAWODÓW:

Kobiety Mężczyźni

1 50m ratowanie manekina (J, JM, M) 2 50m ratowanie manekina (J, JM ,M)

3 100 m ratowanie manekina w płetwach

(, J, JM, M)

4 100 m ratowanie manekina w płetwach

( J, JM,M)

5 100m ratowanie kombinowane (J, JM) 6 100m ratowanie kombinowane (J, JM)

7 100m ratownik (J, JM M) 8 100m ratownik (J, JM, M)

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego

komunikatu, Regulaminu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2016 oraz z

oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Koordynator zawodów wraz z Sędzią

Głównym. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.