Zapraszamy do skorzystania z zajęć zorganizowanych na pływalni AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.
Nauka pływania dzieci w wieku przedszkolnym – 80,00 zł miesięcznie
Nauka pływania dzieci powyżej 7 lat i młodzieży – 70,00 zł miesięcznie
Nauka pływania dorosłych – 80,00 zł miesięcznie
Doskonalenie technik pływania dzieci i młodzieży – 70,00 zł miesięcznie
Doskonalenie technik pływania dorosłych – 70,00 zł miesięcznie
Aquaareobik – 80,00 zł miesięcznie
Zajęcia raz w  tygodniu – 45,00 zł miesięcznie
Indywidualna nauka pływania – 60,00 zł/45 min.
Indywidualna nauka pływania więcej niż jedna osoba – 80,00 zł/45 min. Zajęcia w wodzie o charakterze profilaktycznym i korekcyjnym – 60,00 zł/45 min.
Wynajęcie instruktora dla grupy zorganizowanej – 70,00 zł/ 45 min.

Regulamin zajęć zorganizowanych indywidualnych, grupowych nauki
i doskonalenia pływania oraz aquaarobiku na pływalni AQUA ŻYRARDÓW.

 1. Organizatorem zajęć jest AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o. ul. R.W. Pileckiego 25/27 w Żyrardowie, NIP 838-17-74-931
 • Regulamin obowiązuje od 02 września 2019r.
 • Warunki uczestnictwa w zajęciach grupowych nauki i doskonalenia pływania:
 1. Uczestnikami zajęć pływackich mogą być dzieci, które ukończyły 4 rok życia.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach pływackich, w przypadku dzieci oświadczeniem poświadczony oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku uczestników zajęć.
 • Wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniami
  i akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Terminy zajęć podawane są w szczegółowym harmonogramie dostępnym
  w kasie pływalni „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej aqua.zyrardow.pl.
 • Opłatę za pierwszy miesiąc zajęć należy uiścić najpóźniej przed pierwszymi zajęciami. Opłatę za kolejny miesiąc zajęć należy uiścić do 15 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc zajęć grupowych.
 • Rezygnacja z części zajęć przez uczestnika, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc oraz nie uprawnia do ubiegania się
  o zwrot części kosztów.
 • Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez prowadzącego, w tym postanowień Regulaminu Korzystania z Pływalni Aqua Żyrardów Sp. z o.o.. Nie stosowanie się do poleceń prowadzącego a szczególnie zachowania stanowiące zagrożenie dla współuczestników zajęć, skutkują usunięciem uczestnika z zajęć bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych opłat.
 1. Uczestnicy  zajęć – dzieci są przyprowadzani i odbierani po zajęciach przez rodzica /prawnego opiekuna, bądź upoważnioną przez niego pisemnie pełnoletnią osobę. Osoby dorosłe odpowiedzialne za odprowadzenie dzieci na zajęcia są zobowiązane do pomocy swoim dzieciom w szatni – podczas przebierania się, mycia, suszenia. Pomoc dzieciom w szatni pływalni nie należy do obowiązków prowadzącego zajęcia
 2. Uczestnictwo w zajęciach indywidualnych nauki pływania jest możliwe:
 3. Po wcześniejszym zapisaniu/uzgodnieniu terminu zajęć z instruktorem AQUA ŻYRARDÓW Sp. z.o.o.
 4. Po wykupieniu zajęć w kasie pływalni najpóźniej przed zajęciami indywidualnymi,
 5. Opłata za zajęcia nie obejmuje biletu wstępu na basen. Uczestnicy zajęć pływackich zobowiązani są do zakupu biletów we własnym zakresie.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez prowadzącego, w tym postanowień Regulaminu Korzystania z Pływalni Aqua Żyrardów Sp. z o.o.
 7. Nieobecność na zapisanych zajęciach indywidualnych nauki pływania/doskonalenia powoduje naliczenie opłaty w wysokości 50% wartości zajęć zgodnie z obowiązującym cennikiem.  Zwolnienie z tej opłaty nastąpi, gdy instruktor zostanie powiadomiony o absencji ucznia nie później niż 24 godziny przed zajęciami.
 8. Uczestnictwo w zajęciach aquaareobiku jest możliwe:
 1. Brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach pływackich, poświadczony oświadczeniem.
 2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniami i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Terminy zajęć podawane są w szczegółowym harmonogramie dostępnym w kasie pływalni „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. zo.o. oraz na stronie internetowej aqua.zyrardow.pl
 4. Opłatę za pierwszy miesiąc zajęć należy uiścić najpóźniej przed pierwszymi zajęciami. Opłatę za kolejny miesiąc zajęć opłatę należy uiścić do 15-tego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc zajęć grupowych.
 5. Opłata za zajęcia nie obejmuje biletu wstępu na pływalnię. Uczestnicy zajęć pływackich zobowiązani są do zakupu biletów we własnym zakresie.
 6. Rezygnacja z części zajęć przez uczestnika, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc oraz nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez prowadzącego, w tym postanowień Regulaminu Korzystania z Pływalni Aqua Żyrardów Sp. z o.o.. Niestosowanie się do poleceń prowadzącego a szczególnie zachowania stanowiące zagrożenie dla współuczestników zajęć, skutkują usunięciem uczestnika z zajęć bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych opłat.
 8. Pływalnia zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów, nie gwarantuje prowadzenia wszystkich zajęć przez tego samego instruktora.
 9. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awarii na pływalni, odwołanie zajęć itp. ) pływalnia „AQUA ŻYRARDÓW „Sp. z o.o. zobowiązuje się zrealizować zajęcia w innym terminie.
 10. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w: strojach kąpielowych, okularach pływackich oraz po uprzednim skorzystaniu z natrysku.
 11. Podpisane deklaracji zajęć indywidualnych oraz jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu indywidualnej oraz grupowej nauki i doskonalenia pływania.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Korzystania z Pływalni AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o. oraz obowiązującym Cennikiem AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

Deklaracje udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania (dzieci )

Deklaracja udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania (dorośli)

Deklaracja udziału w zajęciach aquaareobiku