REGULAMIN KORZYSTANIA W PŁYWALNI

ikona-basen
 1. 1. Pływalnia jest obiektem AQUA ŻYRARDÓW SP. Z 0 .0 .2. Kasy Pływalni czynne są w godz. 06.45 – 22.00.3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisamiregulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.4. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 30 minut przed jegozamknięciem.5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagraniaz kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku doużytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektugwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych orazgodności użytkowników.6. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera, który uzyskuje się powykupieniu usługi zgodnie z obowiązującymi na plywalni regulaminami i cennikiem usług.Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.7. Za zgubienie transpondera zostaje naliczona kara w wysokosci 100 złotych.8. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia uzylkownika z obiektu,uiszczone opłaty nie będą zwracane.9. W strefie hali basenowej może przebywać jednorazowo do 145 osób. Kierownictwo obiektumoże czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnejilosci osób korzystających.10. Wchodzący na pływalnię zobowiązani Są do korzystania z szatni głównej oraz zmianyobuwia na klapki basenowe.11. Korzystający z pływalni zobowiązani są do prawidłowego zamknięcia szafki ubraniowejprzy użyciu transpondera.12. Każda osoba przed wejściem na halę basenową zobowiązana jest do umycia się podnatryskiem i przejścia przez brodzik z wodą.13. Na terenie hali basenowej obowiązują:a) stroje kąpielowe: dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, dlamężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni;b) czepki kąpielowe.14. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich, któreponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej beznadzoru dzieci nieumiejących pływać.15. Dzieci używające, na co dzieci pieluch, muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli oraz przebywać w strefie wyznaczonej przez ratownika.16. 0soby niepełnosprawne korzystające z pływalni muszą znajdować się pod opieką osobydorosłej, pełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, obowiązanesą przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.17. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Są obowiązane do podporządkowania się nakazomratowników oraz personelu .18. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników.Osobyo niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczegó1ną ostrożnością.19. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się naterenie obiektu nie wolno:a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczejoraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;b) wnosić i spożywać napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywać naterenie pływalni w stanie wskazującym na ich spożycie;c) używać strojów i przedmiotów zabrudzonych lub mogących stwarzać zagrożenie innymużytkownikom;d) wchodzić do basenu sportowego dzieciom nie umiejącym pływać;e) skakać do wody oraz biegać na terenie hali basenowej;f) wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki,schody);g) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego;h) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej;

  i) niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu ;

  j) palić tytoniu ;

  k) żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni

  i natrysków;

  l) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;

  m) wchodzić do wody chorym na choroby skóry, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi

  skóry, plastrami i bandażami na ciele, oraz których stan higieny odbiega od ogó1nie

  przyjętych norm.

  20. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

  21. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego

  może odbywać się pod nadzorem ratownika.

  22. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej.

  23. 0soby przebywające na terenie obiektu i stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników,

  a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte

  z terenu obiektu.

  24. 0soby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą

  odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

  25. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej

  nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe,

  możliwe Są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu .

  26. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane Są wcześniej uzgodnić

  warunki korzystania z pływalni. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy

  Regulaminu dla grup zorganizowanych.

  27. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest długi gwizdek ratownika. Po

  usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia.

  28. 0 innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogó1ne oraz

  kierownictwo basenu.

  29. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie

  przestrzegania niniejszego regulaminu.

  30. O każdym zdarzeniu np. uraz, skaleczenie, pogorszenie stanu zdrowia bądź kradzieży należy

  niezwłocznie powiadomić ratownika.

  ZARZĄD SPÓŁKI „AQUA ŻYRARODÓW” SP. Z 0 .0

  REGULAMIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA „AQUA ŻYRARDÓW”

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług nauki i doskonalenia pływania
   w obiekcie pływalni „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. przez osoby uczestniczące
   w zajęciach.

  1. Uczestnictwo w zajęciach nauki i doskonalenia pływania jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę u instruktora AQUA ŻYRARDÓW
   Sp. zo.o.

  1. Uczestnik wykupuje zajęcia nauki i doskonalenia pływania na określony termin (dany miesiąc) w kasie pływalni AQUA ŻYRARDÓW Sp. zo.o. zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  1. Opłatę za zajęcia należy uiścić najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w przypadku pierwszych zajęć. Przy kolejnych zajęciach opłatę należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca.

  1. Brak opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania, o którym mowa w punkcie 4, powoduje automatyczne nie dopuszczenie go do zajęć a w konsekwencji skreślenie uczestnika z listy osób uczestniczących w zajęciach.

  1. Terminy zajęć podawane są w szczegółowym harmonogramie dostępnym w kasie pływalni „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. zo.o. oraz na stronie internetowej aqua.zyrardow.pl

  1. Pływalnia „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. zo.o. nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności jak i również kwota nieobecności nie podlega zmniejszeniu oraz przeniesienia na kolejny miesiąc.

  1. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awarii na pływalni, odwołanie zajęć itp.) pływalnia „AQUA ŻYRARDÓW „Sp. z o.o. zobowiązuje się zrealizować zajęcia w innym terminie. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w: strojach kąpielowych, okularach pływackich oraz po uprzednim skorzystaniu z natrysku.

10. Dokonywanie opłat za kurs nauki i doskonalenia pływania jest równoznaczny
z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu kursów nauki pływania wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz 926).

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem Pływalni „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o

Skip to content