DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ikona-news04

AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

  • TAB – Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
  • ENTER – wejście do treści zaznaczonego elementu

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne
  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, itp.) lub są to skany dokumentów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Majewska, adres poczty elektronicznej aqua@zyrardow.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o. ul. R.W. Pileckiego 25/27, 96-300 Żyrardów.

Do budynku prowadzą dwa wjazdy. Pierwsze od ulicy R.W. Pileckiego i drugie od ul. G. Nila. Budynek jest przystosowany dla osób  niepełnosprawnych.

Dysponuje jednym podjazdem dla niepełnosprawnych oraz windą zlokalizowaną za drzwiami głównymi (przesuwnymi do pływalni) po lewej stronie. Winda obsługuje poziom od -1 (Kręgielnię, Bar) do +1 (Administrację, Hotel) 

W budynku hali sportowej nie ma windy. Osoby chcące skorzystać z poziomu +1 w budynku hali sportowej proszone są o zgłoszenie faktu w biurze obsługi hali (w holu hali, znajdującym się na parterze budynku).

Budynek oraz część parkingu objęte są monitoringiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku (pływalni i hali sportowej).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajduje się duża tablica z rozkładem obiektów wchodzących skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego AQUA ŻYRARDÓW w formie wizualnej.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

  1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o. ul. R.W. Pileckiego 25/27. 96-300 Żyrardów
  2. korzystania z poczty elektronicznej – e-mail: aqua@zyrardow.pl
  3. przesyłania faksów na numer 46 854 16 46 wew. 100. 
Skip to content